KOMUNALNI OTPAD

ZAKONSKA REGULATIVA – OTPAD

Uredba  o gospodarenju komunalnim otpadom važeća od 01.01.2020., dio uredbe stavljen van snage koji se tiče promjena cijena i načina obračuna od 30.01.2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom , važeća do 31.12.2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Opći uvjeti isporuke javne usluge 3-2018

PODNOŠENJE PRIGOVORA I PROMJENA

Obrazac za podnošenje prigovora

Uputa o podnošenju prigovora Obrazac za podnošenje prigovora

Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošaća

Zahtjev za promjenu podataka korisnika 

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO) ODLAŽE SE U STANDARDNE KANTE 60-240 L, POSEBNE LOGIRANE VREĆICE I KONTEJNERE OD 1100 L KOJI SU ADRESIRANI NA KORISNIKE

ZABRANJENO JE ODLAGANJE OTPADA U VREĆICE KOJE NISU LOGIRANE, POSUDE BEZ ČIPA, U OKOLIŠ I IZVAN KONTEJNERA KOJI SU ZA TO NAMJENJENI.

NA DAN ODVOZA KANTE I VREĆICE SE IZNOSE DO RUBA KOLNIKA KAKO BI SE ISTI MOGAO SAKUPITI KOMUNALNIM VOZILOM ZA ODVOZ SMEĆA.

RASPORED ODVOZA OTPADA DAT JE U DONJEM KALENDARU

SAKUPLJANJE OTPADA VRŠI SE OD  7-15 H ZA PERIOD 1-5 MJESEC I 9-12 MJESEC; OD 6-14 H ZA 6-8  MJESEC.

Raspored odvoza otpada svibanj- srpanj 2021

ŠTO SPADA U MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I ŠTO SE ODLAŽE U KANTE ZA MKO I VREĆICE:

UPUTE O POSTUPANJU SA GLOMAZNIM OTPADOM

GLOMAZNI OTPAD SAKUPLJA SE DVA PUTA GODIŠNJE: U PROLJEĆE I JESEN , A PREMA RASPOREDU NA NAČIN DA SE NA DAN ODVOZA ZA POJEDINU ULICU /MJESTO OTPAD IZNESE UZ RUB KOLNIKA DO 7H UJUTRO. ŠTO SPADA U GLOMAZNI OTPAD NAVEDENO JE U DONJOJ TABLICI.

U PRIPREMI JE ODVOZ OTPDA PREMA POZIVU ZA ŠTO JE PRIPREMLJEN OBRAZAC U PRILOGU.

EKO OTOCI, RASPORED I VRSTE OTPADA KOJE SE U NJIH ODLAŽU

  • U EKO OTOKE ODLAGATI ČISTI SELEKTIVNI OTPAD
  • U EKO OTOKE ODLAGATI SAMO NAVEDENE VRSTE OTPAD

KONTAKT PODACI ZA PREUZIMANJE POSEBNIH VRSTA OTPADA

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE