KOMUNALNI OTPAD

ZAKONSKA REGULATIVA

ZAHTJEVI I OBRASCI

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

MIješani komunalni otpad (MKO) odlaže se u standardne kante 60-240 l, posebne logirane vrećice i kontejnere od 1100 l koji su adresirani na korisnike

Zabranjeno je odlaganje otpada u vrećice koje nisu logirane, posude bez čipa, u okoliš i izvan kontejnera koji su za to namjenjeni.

Na dan odvoza kante i vrećice se iznose do ruba kolnika kako bi se isti mogao sakupiti komunalnim vozilom za odvoz smeća.

Sakupljanje otpada vrši se od 06:00 sati.

Korisnici su dužni od 06:00 sati imati iznesene kante ili vrećice.

Raspored odvoza otpada u 2024. godini.

PREZENTACIJA : Sakupljanje reciklabilnog otpada na kućnom pragu v3

ŠTO SPADA U MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I ŠTO SE ODLAŽE U KANTE ZA MKO I VREĆICE:

RECIKLABILNI OTPAD

U dodatni spremnik za reciklabilni otpad odlaže se niže navedeno:

UPUTE O POSTUPANJU S GLOMAZNIM OTPADOM

Odvoz krupnog otpada dogovora se prema zahtjev za što je pripremljen obrazac u prilogu.

Korisnici ne smiju odložiti krupni otpad na javnu površinu niti prije nego dobiju informaciju o danu prikupljanja

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE