KOMUNALNI OTPAD

ZAKONSKA REGULATIVA – OTPAD

Uredba  o gospodarenju komunalnim otpadom važeća od 01.01.2020., dio uredbe stavljen van snage koji se tiče promjena cijena i načina obračuna od 30.01.2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom , važeća do 31.12.2019

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Opći uvjeti isporuke javne usluge 3-2018

ZAHTJEVI I OBRASCI

Uputa o podnošenju prigovora

Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošaća

PREZENTACIJA : Sakupljanje reciklabilnog otpada na kućnom pragu v3

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO) ODLAŽE SE U STANDARDNE KANTE 60-240 L, POSEBNE LOGIRANE VREĆICE I KONTEJNERE OD 1100 L KOJI SU ADRESIRANI NA KORISNIKE

ZABRANJENO JE ODLAGANJE OTPADA U VREĆICE KOJE NISU LOGIRANE, POSUDE BEZ ČIPA, U OKOLIŠ I IZVAN KONTEJNERA KOJI SU ZA TO NAMJENJENI.

NA DAN ODVOZA KANTE I VREĆICE SE IZNOSE DO RUBA KOLNIKA KAKO BI SE ISTI MOGAO SAKUPITI KOMUNALNIM VOZILOM ZA ODVOZ SMEĆA.

RASPORED ODVOZA OTPADA DAT JE U DONJEM KALENDARU

SAKUPLJANJE OTPADA VRŠI SE OD 06:00

KORISNICI SU DUŽNI OD 06:00 IMATI IZNESENE KANTE ILI VREĆICE

Raspored odvoza otpada u 2023. godini.

ŠTO SPADA U MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I ŠTO SE ODLAŽE U KANTE ZA MKO I VREĆICE:

RECIKLABILNI OTPAD

U dodatni spremnik za reciklabilni otpad odlaže se niže navedeno:

UPUTE O POSTUPANJU S GLOMAZNIM OTPADOM

ODVOZ KRUPNOG OTPADA DOGOVORA SE PREMA ZAHTJEV ZA ŠTO JE PRIPREMLJEN OBRAZAC U PRILOGU.

Korisnici ne smiju odložiti krupni otpad na javnu površinu niti prije nego dobiju informaciju o danu prikupljanja

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE